Miljö

Miljö

Miljöpolicy

Svensk Dos miljöarbete präglas av omtanke om människors hälsa och kommande generationers behov av en bra miljö.

Det innebär att vi på Svensk Dos:

  • Bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter i syfte att främja hållbar resursanvändning.
  • Säkerställer efterlevnad av miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav som ställs på verksamheten i syfte att förebygga föroreningar och minska belastningen på miljön.
  • Ansvarar för att medarbetaren har den kompetens och de verktyg som krävs för att kunna genomföra sitt arbete med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Genomför årlig inventering och utvärdering av Svensk Dos miljöpåverkande aktiviteter för att identifiera de områden där vi kan genomföra bästa nyttan för miljön. Dessa fokusområden ligger till grund för våra miljömål.
  • Arbetar för att skapa en kultur av ständiga förbättringar som bidrar till att vi uppnår våra uppsatta miljömål.

Uppsala, senast uppdaterad den 22 januari 2016

ISO

Svensk Dos är certifierat enligt ISO 14001

Certifikatet finns att ladda ner nedan:

Svensk_Dos_certifikat_ISO_14001.pdf